Quyền lợi Nhà tài trợ

Quyền lợi Nhà tài trợ

I. QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ BẠCH KIM

Với tư cách là Nhà Tài trợ Bạch Kim tại Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII, Nhà Tài trợ sẽ được hưởng những quyền lợi sau: 

1. Gian hàng triển lãm Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm (diện tích thông báo sau) để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban Tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà Tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà Tài trợ tự trả.

2. Biển quảng cáo

Nhà Tài trợ có các vị trí miễn phí cho:

− 01 Logo chính thức của Nhà Tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà Tài trợ Bạch Kim (trong các vị trí đặt logo của các Nhà Tài trợ) trên02 banner chính thức của Hội nghị tại địa điểm tổ chức Hội nghị.

− Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban Tổ chức: Backdrop trong hội trường chính, Bandroll ngang treo trước sân Hội trường chính của Hội nghị (số lượng và kích thước thông báo sau). Liên quan tới quyền này:

− Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển tiêu chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức.

− Logo của Nhà Tài trợ phải là logo đã đăng ký với Ban Tổ chức trong văn bản thoả thuận tài trợ.

3. Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà Tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩm chính thức của Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII thuộc sở hữu của Ban Tổ chức

− Ấn phẩm chính thức của Ban Tổ chức gồm kỷ yếu và chương trình chi tiết của Hội nghị. Trên các tài liệu này: Nhà Tài trợ Bạch kim được miễn phí 01 trang quảng cáo trong cuốn kỷ yếu của Hội nghị, nội dung trình bày của trang sẽ do Nhà Tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban Tổ chức.

− Nhãn hiệu Nhà Tài trợ được xuất hiện trên trang web chính thức với đường link về trang web của Nhà Tài trợ. Theo điều kiện này, Nhãn hiệu Nhà Tài trợ sẽ được xuất hiện ở trên trang chủ (home page) của website.

4. Các quyền lợi khác: Ưu tiên vị trí và thời gian tham gia 01 Hội thảo vệ tinh miễn phí, được mời chuyên gia thuyết trình 01 bài miễn phí trong phiên chính Hội nghị. Nhận quà, văn bằng ghi nhận việc tài trợ của Ban Tổ chức. Ưu tiên vị trí trang quảng cáo ngoài trang miễn phí.

II. QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

Với tư cách là Nhà Tài trợ Vàng tại Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII, Nhà Tài trợ sẽ được hưởng những quyền lợi sau: 

1. Gian hàng triển lãm

Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm (diện tích và vị trí thông báo sau) để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban Tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà Tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà Tài trợ tự chi trả.

2. Biển quảng cáo

Nhà Tài trợ có các vị trí miễn phí cho

− 01 Logo chính thức của Nhà Tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà Tài trợ Vàng  (trong các vị trí đặt logo của các Nhà Tài trợ) trên02 Banner chính thức của Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII đặt tại địa điểm tổ chức.

− Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban Tổ chức: Backdrop trong hội trường chính, Bandroll ngang treo trước sân Hội trường chính của Hội nghị (số lượng và kích thước thông báo sau). Liên quan tới quyền này:

− Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển tiêu chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức.

− Logo của Nhà Tài trợ phải là logo đã đăng ký với Ban Tổ chức trong văn bản thoả thuận tài trợ.

3. Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà Tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩm chính thức của Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII thuộc sở hữu của Ban Tổ chức. 

− Ấn phẩm chính thức của Ban Tổ chức gồm kỷ yếu và chương trình chi tiết của Hội nghị. Trên các tài liệu này, Nhà Tài trợ vàng được miễn phí 1 trang quảng cáo trong cuốn kỷ yếu của Hội nghị, nội dung trình bày của trang sẽ do Nhà Tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban Tổ chức. 

− Nhãn hiệu của Nhà Tài trợ được xuất hiện trên trang web chính thức với đường link về trang web của Nhà Tài trợ. Theo điều kiện này, Nhãn hiệu của Nhà Tài trợ sẽ được xuất hiện ở trên trang chủ (home page) của website.

4. Các quyền lợi khác: Ưu tiên vị trí và thời gian tham gia Hội thảo vệ tinh, được mời chuyên gia thuyết trình 01 bài miễn phí trong phiên chính Hội nghị. Nhận quà, Văn bằng ghi nhận việc tài trợ của Ban Tổ chức. Ưu tiên vị trí trang quảng cáo ngoài trang miễn phí.

III. QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ BẠC

Với tư cách là Nhà Tài trợ Bạc tại Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII, Nhà Tài trợ sẽ được hưởng những quyền lợi sau: 

1. Gian hàng triển lãm:

Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm (diện tích và vị trí thông báo sau) để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội thảo của Ban Tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà Tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà Tài trợ tự chi trả.

2. Biển quảng cáo: Nhà Tài trợ có các vị trí miễn phí cho: 

− 01 Logo chính thức của Nhà Tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà Tài trợ Bạc (trong các vị trí đặt logo của các Nhà Tài trợ) trên02 Banner chính thức của Hội nghị Tim Mạch Miền Trung Tây Nguyên Mở Rộng lần thứ XIIđặt tại địa điểm tổ chức.

− Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban Tổ chức: Backdrop trong hội trường chính; Bandroll ngang treo trước sân Hội trường chính của Hội nghị (Số lượng và kích thước thông báo sau). Liên quan tới quyền này:

− Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển tiêu chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức.

− Logo của Nhà Tài trợ phải là logo đã đăng ký với Ban Tổ chức trong văn bản thoả thuận tài trợ.

3. Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà Tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩm chính thức của Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII thuộc sở hữu của Ban Tổ chức

− Ấn phẩm chính thức của Ban Tổ chức bao gồm: kỷ yếu, chương trình chi tiết của Hội nghị. Trên các tài liệu này: Nhà Tài trợ Bạc được miễn phí 1 trang quảng cáo trong cuốn kỷ yếu của Hội nghị. Nội dung trình bày của trang sẽ do Nhà Tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban Tổ chức.

− Nhãn hiệu Tài trợ được xuất hiện trên trang web chính thức với đường link về trang web của Nhà Tài trợ. Theo điều kiện này, Nhãn hiệu Tài trợ sẽ được xuất hiện ở trên trang chủ (home page) của website.

4. Các quyền khác:

Nhận quà, Văn bằng ghi nhận việc tài trợ của Ban Tổ chức. Ưu tiên vị trí trang quảng cáo ngoài trang miễn phí

IV. QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐỒNG TÀI TRỢ

Với tư cách là Đồng tài trợ tại Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII, Nhà Tài trợ sẽ được hưởng những quyền lợi sau: 

1. Gian hàng triển lãm:

Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm (diện tích và vị trí thông báo sau) để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội thảo của Ban Tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà Tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà Tài trợ tự chi trả.

2. Biển quảng cáo: Nhà Tài trợ có các vị trí miễn phí cho: 

− 01 Logo chính thức của Nhà Tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà Tài trợ đồng  (trong các vị trí đặt logo của các Nhà Tài trợ) trên02 Banner chính thức của Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII đặt tại địa điểm tổ chức.

− Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban Tổ chức: Backdrop trong Hội trường chính; Bandroll ngang treo trước sân Hội trường chính của Hội nghị, lượng và kích thước thông báo sau). Liên quan tới quyền này:

− Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển tiêu chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức.

− Logo của Nhà Tài trợ phải là logo đã đăng ký với Ban Tổ chức trong văn bản thoả thuận tài trợ.

3. Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà Tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩm chính thức của Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII thuộc sở hữu của Ban Tổ chức

− Ấn phẩm chính thức của Ban Tổ chức bao gồm: kỷ yếu, chương trình chi tiết của Hội nghị. Trên các tài liệu này, Nhà Tài trợ đồng được miễn phí quảng cáo trên 1 trang ruột của cuốn kỷ yếu của Hội nghị. Nội dung trình bày của trang sẽ do Nhà Tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban Tổ chức.

− Nhãn hiệu Nhà Tài trợ được xuất hiện trên trang web chính thức với đường link về trang website của Nhà Tài trợ. Theo điều kiện này, nhãn hiệu Nhà Tài trợ sẽ được xuất hiện ở trên trang chủ (home page) của website.

4. Các quyền lợi khác: Nhận quà, Văn bằng ghi nhận việc tài trợ của Ban Tổ chức. Ưu tiên vị trí trang quảng cáo tùy theo mức tài trợ

V. QUYỀN LỢI THAM GIA TÀI TRỢ TRIỂN LÃM

Các tổ chức, công ty có thể tham gia tài trợ mua gian hàng tiêu chuẩn và quảng cáo giới thiệu sản phẩm của công ty mình tại Hội nghị.

Quyền lợi của nhà triển lãm như sau:

− Được triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình trong phạm vi gian hang.

− Được phát 04 thẻ ra vào khu vực Đại hội trong quá trình lắp đặt gian hàng và thời gian diễn ra Hội nghị.

− Tên và biểu tượng của công ty được in trong cuốn kỷ yếu của Hội nghị.

VI. CÁC ĐĂNG KÝ KHÁC

  Đăng ký tổ chức hội thảo vệ tinh. Hội nghị có 6 phiên hội thảo vệ tinh mỗi phiên 60 phút, mức phí đăng ký hội thảo vệ tinh là 30.000.000đ, ưu tiên cho các Nhà Tài trợ Bạch Kim, Vàng, Bạc và đăng ký trước về thời gian và hội trường.

Mời chuyên gia thuyết trình. Quý công ty có thể mời chuyên gia báo cáo trong phiên chính Hội nghị nhưng phải đóng phí hỗ trợ cho BTC 20.000.000VND một bài.

Nếu có nhu cầu quảng cáo, các công ty có thể tham gia quảng cáo trong cuốn kỷ yếu của Hội nghị với mức phí là 10.000.000 đồng cho một trang, ưu tiên vị trí trang tùy theo mức tài trợ.

VII. THỜI HẠN XÁC NHẬN TÀI TRỢ

  1. Chậm nhất là ngày 15 tháng 7 năm 2022, Ban Tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà Tài trợ. 
  2. Trước ngày 10 tháng 08 năm 2022, Nhà Tài trợ phải chuyển 70% giá trị hợp đồng tài trợ vào tài khoản của Ban Tổ chức. 30% giá trị còn lại được chuyển cho Ban Tổ chức chậm nhất trước ngày Hội nghị hai tuần. 
  3. Hạn cuối đăng ký tài trợ: 15/7/2022  Hình thức nhận tài trợ: Bằng chuyển khoản.

Tên tài khoản: Hội Tim mạch học Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản (USD): 128000014967

Số tài khoản (VND): 177010000008406

Tại ngân hàng: Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Huế

(Đề nghị ghi rõ ở phần “Nội dung chuyển khoản: Tài trợ cho Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII")

Nếu quý công ty có yêu cầu hoặc cần trao đổi thêm về tài trợ Hội nghị, chuyển khoản vui lòng liên hệ: 

  1. BSCKII. Phạm Viết Thái, Phó Giám đốc BV tỉnh Ninh Thuận Số điện thoại: 0937010194; Email: thaiphamviet@gmail.com
  2. CN. Đặng Thị Khánh Thảo, thư ký Hội Tim mạch Thừa Thiên Huế.  Số điện thoại: 0775517554; Email: thaodang29@gmail.com.