CHI TIẾT PHIÊN LÀM VIỆC

Tên Phiên: Hội thảo vệ tinh: Công Ty TERUMO

Giờ Tiêu đề Người trình bày
12: 30 – 13:30 Chiến lược can thiệp chỗ chia nhánh PGS.TS. Hoàng Anh Tiến