DANH SÁCH DIỄN GIẢ VÀ BÁO CÁO VIÊN

Danh sách được sắp xếp theo tên của Diẽn giả / Báo cáo viên

Tìm kiếm:
Stt Tên Diễn giả / Báo cáo viênCác Bài báo cáo
1TS.BS. Hoàng Việt Anh
2BSCKII. Nguyễn Đỗ Anh
3BS. Trần Quốc Bảo
4GS.TS. Trần Hữu Dàng
5ThS.BS. Nguyễn Đình Đạt
6PGS.TS. Nguyễn Tá Đông
7BS. Nguyễn Văn Dũng
8ThS.BS. Nguyễn Trường Duy
9ThS.BS. Lê Văn Duy
10BSCKII. Trần Trà Giang
11BS. Đặng Ngọc Hải
12TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài
13BS. Nguyễn Thị Hoài
14ThS.BS. Lê Phước Hoàng
15TS.BS. Ngô Minh Hùng
16BSCKII. Phan Nam Hùng
17PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương
18PGS.TS. Trần Văn Huy
19TS.BS. Đinh Đức Huy
20BSCKI. Nguyễn Minh Khoa
21BSCKII. Lê Nguyễn Thụy Khương
22TS.BS. Nguyễn Lương Kỷ
23ThS.BS. Lê Duy Lạc
24ThS.BS. Ngô Viết Lâm
25ThS.BS. Nguyễn Viết Lãm
26GS.TS. Huỳnh Văn Minh
27TS.BS. Phan Thảo Nguyên
28BS. Nguyễn Vũ Hà Nguyên
29ThS.BS. Trương Văn Khánh Nguyên
30TS.BS. Phan Long Nhơn
31ThS.BS. Phạm Công Nhựt
32PGS.TS. Cao Trường Sinh
33GS.TS. Dương Quí Sỹ
34BSCKII. Phạm Thị Thanh Tâm
35TS.BS. Đoàn Chí Thắng
36BS. Lương Việt Thắng
37ThS.BS. Nguyễn Văn Thảo
38BSCKI. Trịnh Du Thế
39PGS.TS. Huỳnh Văn Thưởng
40GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
41PGS.TS. Hoàng Anh Tiến
42ThS.BS. Nguyễn Đình Toại
43PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn
44BS. Đỗ Thanh Toàn
45TS.BS. Phạm Quang Tuấn
46ThS.BS. Hồ Anh Tuấn
47DS. Lê Thị Hồng Vân
48BS. Nguyễn Lạc Việt
49PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh
50PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ